بزودی حمام گپ میزبان یکی از استثنایی ترین برنامه های شاهنامه خوانی کشور خواهد بود….