همانطور که در بخش تاریخچه حمام گپ نیز اشاره شد، پس از ثبت ملی بنای تاریخی حمام گپ در لیست آثار، نسبت به واگذاری آن اقدام شد. مراحل واگذاری بناهای تاریخی توسط صندوق احیاء آثار تاریخی کاملا استاندارد و در چارچوب واگذاری های بین المللی و در قالب قراردادهای BOT بصورت اجاره بلند مدت بوده […]